Polityka ubezpieczenia procesu inwestycyjnego

POLITYKA UBEZPIECZENIA PROCESU INWESTYCYJNEGO W GAZ-SYSTEM S.A.


1. UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.:

1.1. Umowa Ubezpieczenia Generalnego Budowy i Montażu prac realizowanych na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. (CAR/EAR)

Główne parametry umowy CAR/EAR:

 • Ubezpieczenie budowy/montażu typu All Risks tj. w systemie od wszystkich ryzyk związanych z procesem budowlanym lub montażowym z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w umowie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie zawarte według najlepszej praktyki rynkowej stosowanej dla tego typu ubezpieczeń.
 • Ubezpieczenie zawarte w formie Umowy Generalnej obejmującej niemal wszystkie inwestycje budowlano-montażowe, remonty, modernizacje, rozbudowy realizowane przez i/lub na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. z wyjątkiem inwestycji typu off-shore oraz niespełniających szerokich brzegowych parametrów kwalifikacyjnych.
 • Ubezpieczeniem objęte są wszystkie podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym tj. Wykonawcy, Konsorcjanci, Podwykonawcy, dostawcy, producenci, projektanci, doradcy, konsultanci, inżynierowie kontraktów, inspektorzy nadzoru i wszystkie inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji inwestycji.
 • Ubezpieczenie obejmuje obiekt budowlany/montażowy zgodnie z obowiązującą umową na roboty budowlane oraz między innymi (do wysokości określonego w umowie limitu odpowiedzialności):
  - sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
  - maszyny budowlane,
  - mienie otaczające,
  - mienie w trakcie transportu,
  - mienie w trakcie składowania poza terenem budowy,
  - oraz koszty dodatkowe takie jak np. koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, koszty przyspieszenia prac po szkodzie (nadgodziny, praca w dni wolne, fracht ekspresowy), koszty rzeczoznawców i wiele innych uzasadnionych kosztów.
 • Umowa nie obejmuje Odpowiedzialności Cywilnej wobec osób trzecich.
 • Ubezpieczenie obejmuje czas realizacji prac oraz dodatkowo okres konserwacji rozszerzonej na czas 36 miesięcy od zakończenia prac i okres gwarancji na czas12 miesięcy.
 • Umowa zawiera rozwiązania dostosowane do dynamiki procesu inwestycyjnego (przedłużenie czasu realizacji robót, wstrzymanie robót, przedłużenie testów i rozruchu, zmiana wartości kontraktu, roboty dodatkowe, inflacja itp.).
 • Umowa przewiduje ścisłą współpracę wykonawców, Ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkód zapewnia udział najlepszych specjalistów i rzeczoznawców, szczególnie w przypadku szkód o złożonej naturze.
 • Umowa zapewnia szybką realizację roszczeń w celu sprawnego przebiegu inwestycji po szkodzie i niedopuszczenia lub minimalizacji zakłóceń w procesie inwestycyjnym, które mogą być spowodowane powstałą szkodą (np. samolikwidacja).  
 • Umowa zawiera postanowienia dotyczące obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności wykonawców np.: przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, odpowiednie zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, w trakcie transportu, w trakcie składowania poza terenem budowy, obowiązek informacyjny o powstałych zdarzeniach/ szkodach.

Szczegółowy wyciąg z warunków umowy zostanie udostępniony Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz po podpisaniu umowy z GAZ-SYSTEM S.A.

1.2. Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Projektanta (OCZ)

Główne parametry umowy OCZ:

 • Ubezpieczona działalność obejmuje wszelkie czynności świadczone przez projektanta, architekta lub inżyniera budownictwa w ramach stosowanych uprawnień do ich wykonywania, w tym m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru autorskiego, inwestorskiego, przyrodniczego oprócz wyłączeń wyraźnie wskazanych w umowie ubezpieczenia wyłączeń określonych w umowie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczeniem objęci są projektanci, architekci i inżynierowie budownictwa działający na zlecenie GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie wykonywanych przez nich samodzielnych funkcji w budownictwie (w tym nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego, archeologicznego jeżeli tak przewiduje umowa zawarta z GAZ-SYSTEM S.A.).
 • Ubezpieczenie zawarte w formie Umowy Generalnej obejmującej niemal wszystkie kontrakty o wskazanym powyżej charakterze realizowane przez i/lub na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. z wyjątkiem kontraktów niespełniających szerokich brzegowych parametrów kwalifikacyjnych.
 • Ubezpieczenie zawarte według najlepszej praktyki rynkowej stosowanej dla tego typu ubezpieczeń.
 • Umowa nie obejmuje Odpowiedzialności Cywilnej tzw. ogólnej wobec osób trzecich.
 • Umowa przewiduje ścisłą współpracę wykonawców, Ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkód, zapewnia udział najlepszych specjalistów i rzeczoznawców, szczególnie w przypadku szkód o złożonej naturze.
 • Umowa zapewnia szybką realizację roszczeń w celu sprawnego przebiegu inwestycji po szkodzie i niedopuszczenia lub minimalizacji zakłóceń w procesie inwestycyjnym, które mogą być spowodowane powstałą szkodą.  
 • Umowa zawiera postanowienia dotyczące obowiązków informacyjnych o powstałych zdarzeniach/ szkodach.

Szczegółowy wyciąg z warunków umowy zostanie udostępniony Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz po podpisaniu umowy z GAZ-SYSTEM S.A..2. UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ:

2.1. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Każdy Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną związaną z powadzoną działalnością i posiadanym mieniem z tytułu realizacji prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A., które prowadzi zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej i umowie zawartej z GAZ-SYSTEM S.A.

Wymóg Wykonawca może spełnić w następujący sposób:

 • przedstawiając polisę własną (dedykowaną lub obrotową) spełniającą minimalne określone przez GAZ-SYSTEM S.A.  wymagania co zostanie potwierdzone przez licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego Wykonawcy lub Ubezpieczyciela wystawiającego polisę.
 • korzystając z oferty odzwierciedlającej oczekiwania GAZ-SYSTEM S.A. w przedmiocie należytej ochrony procesu inwestycyjnego udostępnionej Wykonawcom Inwestycji przez Ubezpieczyciela Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych pod adresem: zgloszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl*

***************

* opcja dostępna dla wybranych rodzajów umów zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej.

 

Uwaga: powyższa treść zamieszczona została w celach informacyjnych i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem GAZ-SYSTEM S.A..


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.