Standaryzacja umów - zadania remontowe oraz inwestycje modernizacyjne

Proces standaryzacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z realizacją zadań remontowych oraz inwestycji modernizacyjnych to przede wszystkim efekt postulatów zgłaszanych przez wykonawców oraz analiz wewnętrznych w GAZ-SYSTEM. Jej celem jest usprawnienie procesu zawierania umów z Wykonawcami dokumentacji projektowej.

Dokonana standaryzacja polega na ujednoliceniu części dokumentacji, poprzez wprowadzenie:

  • Umowy, którą można dostosować do specyfiki konkretnego zadania remontowego lub inwestycji modernizacyjnej,
    • odpowiednio zaznaczając zamieszczone w niej pola wyboru,
    • oraz wypełniając miejsca przeznaczone do uzupełnienia.
  • Ogólnych Warunków Umów (OWU), stanowiących integralną część Umowy o zasadniczo niezmiennej treści, od której w uzasadnionych przypadkach mogą być wyjątki wprowadzane w Formularzu Odstępstw,
  • Załączników do Umowy, których rodzaj i ilość będzie zależna od specyfiki konkretnego zadania remontowego lub inwestycji modernizacyjnej.

Pobierz wszystkie powyższe dokumenty

Pobierz wszystkie powyższe dokumenty w wersji archiwalnej obowiązującej do dnia 30.11.2019.

Udostępnienie standardowej dokumentacji na projektowanie będzie szczególnie istotne dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych nawiązaniem i kontynuacją współpracy, w związku z realizacją przez GAZ-SYSTEM zadań remontowych oraz inwestycji modernizacyjnych.

Niezmienna treść standardowej dokumentacji pozwala skrócić czas potrzebny na ponowne jej analizowanie przy zawieraniu kolejnej umowy.

Opracowane projekty dokumentów znajdować będą zastosowanie wyłącznie do zadań remontowych oraz inwestycji modernizacyjnych, obejmujących eksploatowany majątek sieci przesyłowej gazu.

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odstępstw, nadania ostatecznej treści dokumentacji oraz wyboru stosowanych dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia.


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.