Standaryzacja umów - zadania remontowe oraz inwestycyjne w obszarze: bezpieczeństwo (modernizacja) oraz rozwój z wyłączeniem zadań kluczowych

Proces standaryzacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z realizacją zadań remontowych oraz inwestycyjnych w obszarze: bezpieczeństwo (modernizacja) oraz rozwój z wyłączeniem zadań kluczowych to przede wszystkim efekt postulatów zgłaszanych przez wykonawców oraz analiz wewnętrznych w GAZ-SYSTEM. Jej celem jest usprawnienie procesu zawierania umów z Wykonawcami dokumentacji projektowej.


Dokonana standaryzacja polega na ujednoliceniu części dokumentacji, poprzez wprowadzenie:
• Umowy, którą można dostosować do specyfiki konkretnego zadania remontowego lub inwestycyjnego w obszarze: bezpieczeństwo (modernizacja) oraz rozwój z wyłączeniem zadań kluczowych,
• Ogólnych Warunków Umów (OWU), stanowiących integralną część Umowy o zasadniczo niezmiennej treści, od której w uzasadnionych przypadkach mogą być wyjątki wprowadzane w Formularzu Odstępstw.

  Pobierz wszystkie powyższe dokumenty 
 

Udostępnienie standardowej dokumentacji na projektowanie jest szczególnie istotne dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych nawiązaniem i kontynuacją współpracy, w związku z realizacją przez GAZ-SYSTEM zadań remontowych oraz inwestycyjnych w obszarze: bezpieczeństwo (modernizacja) oraz rozwój z wyłączeniem zadań kluczowych.

Niezmienna treść standardowej dokumentacji pozwala skrócić czas potrzebny na ponowne jej analizowanie przy zawieraniu kolejnej umowy.

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odstępstw od standardowej dokumentacji celem nadania ostatecznej treści dla konkretnego zamówienia lub stosowania innych dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia.


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.