Referencje

Wydanie referencji ma na celu potwierdzenie właściwej realizacji zamówień wykonanych przez wykonawców.
Przedmiotem referencji jest ocena wykonania konkretnego zamówienia objętego wnioskiem wykonawcy.

PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REFERENCJI
1)
 Referencje są wydawane na wniosek wykonawcy, któremu mają zostać wydane – formularz wniosku.
2) Referencje wydawane są tym Wykonawcom, do których Spółka  nie ma zastrzeżeń do sposobu wykonania zamówień realizowanych na rzecz Spółki.
3) Referencje są wydawane  w możliwie najszybszym terminie.
4) Referencje nie mogą być udzielone wykonawcy wpisanemu na Listę Nierzetelnych Dostawców przez 5 lat od dnia dokonania wpisu na Listę.
5) Referencje wydawane są po wykonaniu zamówienia lub części zamówienia (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) i jego odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

PROCEDURA WYDAWANIA REFERENCJI
1) Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie referencji powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, zawierać pieczęć imienną i firmową. Zeskanowany wniosek należy wysłać pocztą elektroniczną na adres referencje@gaz-system.pl.
2) Wydając referencje GAZ-SYSTEM S.A. określi jakich robót budowlanych, dostaw lub usług referencje dotyczą oraz w jakim zakresie zamówienie było realizowane przez wykonawcę.
3) Referencje wydawane są w Pionie Zakupów.
4) Wystawiony List referencyjny będzie przesyłany na wskazany przez wykonawcę we wniosku adres mailowy. W wyjątkowych sytuacjach może być odebrany osobiście przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
5) Za czynności związane z wydaniem referencji nie pobiera się opłat.
6) Nie określa się terminu ważności referencji.

 

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.