Lista Wiarygodnych Dostawców


1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT LISTY WIARYGODNYCH DOSTAWCÓW:

1)
 Lista Wiarygodnych Dostawców (LWD) jest zestawieniem Dostawców, którzy w sposób należyty zrealizowali na rzecz Zamawiającego co najmniej jedno zamówienie udzielone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz pozytywnie przeszli proces oceny co najmniej jednej zrealizowanej umowy, otrzymując minimalny wymagany poziom punktów umożliwiający wpis na LWD.

2) LWD jest tworzona dla wybranych kategorii zamówień (zawartych w tzw. kodach konsolidacyjnych) dobieranych z uwzględnieniem strategicznej działalności Zamawiającego.

3) Aktualna LWD jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy w zakładce dotyczącej Listy Wiarygodnych Dostawców. Kwalifikacja Dostawcy na LWD jest procesem wynikowym pozytywnej Oceny okresowej Dostawcy uwzględniającej Ocenę umów zrealizowanych przez tego Dostawcę w wybranym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Ocenę okresową Dostawcy. Wynik Oceny okresowej Dostawców jest jedynym sposobem wpisu na Listę Wiarygodnych Dostawców. Wniosek podmiotu o wpis nie stanowi podstawy dokonania wpisu na LWD. Ocena okresowa Dostawcy odbywa się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu.

4) Na LWD trafiają Dostawcy, którzy uzyskali co najmniej 7 punktów (na 10 możliwych) w Ocenie okresowej Dostawcy. Jeżeli Dostawca wpisany na LWD jest poddawany Ocenie okresowej Dostawcy, warunkiem pozostania takiego Dostawcy na LWD jest otrzymanie Oceny okresowej Dostawcy równej co najmniej 7 punktów – nieuzyskanie wskazanej wartości skutkuje skreśleniem Dostawcy z LWD.

5) LWD aktualizowana jest raz w miesiącu kalendarzowym i zawiera co najmniej następujące dane: opis kodu konsolidacyjnego lub grupy tych kodów, pełną nazwę Dostawcy oraz adres siedziby/głównego miejsca wykonywania działalności Dostawcy, termin ważności wpisu na LWD.

6) Lista Wiarygodnych Dostawców w każdym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów sortowana jest alfabetycznie według nazwy Dostawcy.

7) Wpis danego Dostawcy na LWD jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty publikacji LWD zawierającej tego Dostawcę na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli wobec Dostawcy wpisanego na LWD w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów zachodzą podstawy do dokonania kolejnej Oceny okresowej Dostawcy i wskutek takiej Oceny okresowej Dostawca ten otrzymuje co najmniej minimalną liczbę punktów umożliwiającą wpisanie go na LWD, ważność wpisu na LWD takiego Dostawcy w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów ulega automatycznemu przedłużeniu o taki okres, aby od dokonania przedłużenia ważności wpisu na LWD do upływu jego ważności upływało 12 miesięcy (prolongata wpisu na LWD).

8) Jeżeli Dostawca wpisany na LWD w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów dwukrotnie w okresie 12 miesięcy, otrzymał z tytułu Oceny umów zrealizowanych w tym kodzie lub kodach mniej niż 6 punktów, traci niezbędną wiarygodność i pomimo ważności wpisu, zostaje usunięty z Listy Wiarygodnych Dostawców w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów zaktualizowanej w następnym okresie po otrzymaniu drugi raz Oceny umowy niższej niż 6 punktów (zasada dwóch żółtych kartek).

9) Jeżeli Dostawca wpisany na LWD w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów, wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, doprowadzi do rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, traci niezbędną wiarygodność i pomimo ważności wpisu, zostaje on usunięty z Listy Wiarygodnych Dostawców w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów zaktualizowanej w następnym okresie po otrzymaniu Oceny umowy równej 0 punktów z tytułu rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia, chyba że zostanie podjęta decyzja przez Zamawiającego o natychmiastowym wykreśleniu Dostawcy z LWD (zasada czerwonej kartki).

10) Sankcje, o których mowa w pkt 8) i 9) powyżej, nie uniemożliwiają Dostawcy znalezienia się na LWD w danym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów po upływie co najmniej trzech miesięcy od wykreślenia z LWD (okres karencji). Po upływie okresu karencji możliwe będzie ponowne znalezienie się Dostawcy na Liście Wiarygodnych Dostawców pod warunkiem zaistnienia łącznie następujących przesłanek:
   a) Dostawca zrealizował nową umowę w tym kodzie konsolidacyjnym lub grupie takich kodów, która wskutek Oceny umowy otrzymała co najmniej 7 punktów,
   b) Dostawca zostanie poddany Ocenie okresowej Dostawcy uwzględniającej Ocenę umów dokonaną w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Ocenę okresową Dostawcy i wskutek takiej oceny otrzyma co najmniej 7 punktów.

11) Postanowienia pkt 10) powyżej, z wyjątkiem okresu karencji, stosuje się do ponownego wpisu na LWD przez Dostawcę skreślonego wskutek nieuzyskania w Ocenie okresowej Dostawcy co najmniej 7 punktów.

12) Postanowienia pkt 10) powyżej stosuje się do pierwszego wpisu lub ponownego wpisu na LWD przez Dostawcę wykreślonego z Listy Nierzetelnych Dostawców, z tym zastrzeżeniem, że okres karencji wynosi 12 miesięcy.

13) Jeżeli wobec Dostawcy wpisanego na Listę Wiarygodnych Dostawców zachodzą okoliczności uzasadniające wpisanie go na Listę Nierzetelnych Dostawców, podjęcie decyzji o wpisaniu go na LND stanowi podstawę do jednoczesnego wykreślenia z LWD. Dostawca wpisany na Listę Nierzetelnych Dostawców może znaleźć się na LWD dopiero po wykreśleniu z LND, z uwzględnieniem postanowień określonych powyżej.

14) LWD stanowi narzędzie wewnętrzne Zamawiającego – w związku z tym Zamawiający wskazuje, że Dostawcom nie przysługują żadne roszczenia związane ze stosowaniem/zaniechania stosowania tego narzędzia w toku danego postępowania i po jego zakończeniu.


2. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT OCENY UMÓW I OCENY OKRESOWEJ DOSTAWCÓW:

1) Umowy oceniane są po zakończeniu ich realizacji w 3 kryteriach: terminowość, jakość oraz współpraca z Zamawiającym, i tak w zakresie kryterium:
   a) Terminowość – ocenie podlega, z uwzględnieniem charakteru przedmiotu zrealizowanej umowy, w szczególności terminowe realizowanie poszczególnych etapów prac w zakresie robót budowlanych w odniesieniu do zapisów harmonogramu prac wynikającego z umowy.
   b) Jakość – ocenie podlega, z uwzględnieniem charakteru przedmiotu zrealizowanej umowy, w szczególności: organizacja prac i nadzór w ramach świadczonych Robót budowlanych, poprawność działania inspektorów nadzoru inwestorskiego, kontrola jakości dokumentacji wykonawczej, kontrola skuteczności nadzoru autorskiego, koordynacja wykonania programu szczegółowego realizacji zadania, kontrola postępu robót w aspekcie zaplanowanego czasu realizacji i budżetu przedsięwzięcia, prowadzenie spotkań koordynacyjnych, sprawozdawczość z realizacji np. przygotowywanie raportów tygodniowych, miesięcznych; niezawodność techniczna sprzętu użytego do realizacji przedmiotu umowy, potwierdzona aktualnymi przeglądami technicznymi, odpowiednia kalibracja przyrządów pomiarowych, odpowiedni park maszynowy, specjalistyczne oprogramowanie do analiz technicznych i usług projektowych; kompetencje i doświadczenie potencjału osobowego Dostawcy, przeznaczonego do realizacji umowy, estetyka i funkcjonalność wykonanego przedmiotu umowy, kompletność dostaw, bezpieczeństwo użytych/ dostarczonych materiałów.
   c) Współpraca z Zamawiającym – ocenie podlega, z uwzględnieniem  charakteru przedmiotu zrealizowanej umowy, w szczególności: forma i jakość kontaktu Dostawcy z Zamawiającym, terminowe rozpatrywanie i odpowiadanie na korespondencję oraz szybkie i precyzyjne wyjaśnianie spornych kwestii.

2) Skala przyznawanych punktów kształtuje się w przedziale 0 – 5, co oznacza, że za terminowe zrealizowanie wszystkich etapów umowy Dostawca otrzymuje 5 punktów. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, otrzymuje on 0 pkt.
Na podstawie przydzielonych punktów oraz opracowanego przez Zamawiającego niejawnego algorytmu wyliczana jest ocena umowy, której skala wynosi 0-10 punktów.

3) Ocena Okresowa Dostawcy wykonywana jest każdego miesiąca w oparciu o wcześniej ocenione umowy. Ocena Okresowa Dostawcy wykonywana jest w oparciu o oceny umów z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres jej sporządzania, dla którego jest wykonywana Ocena Okresowa Dostawcy. Ocena okresowa wyliczana jest w oparciu o zdefiniowany przez Zamawiającego, niejawny algorytm, skala ocen zawarta jest w przedziale 0-10 punktów.LISTA WIARYGODNYCH DOSTAWCÓW

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2020 nastąpiła zmiana nazewnictwa kodów konsolidacyjnych w GAZ-SYSTEM S.A.

Poniżej aktualna Lista Wiarygodnych Dostawców:

10.GAZ Roboty budowlane - Gazociągi

10.POSP Roboty budowlane - Pozostałe obiekty systemu przesyłowego

10.PRS Roboty budowlane - Pozostałe specjalistyczne

10.01 Prace ogólnobudowlane w obiektach kubaturowych, administracji i zaplecza technicznego


1.02 Serwis pojazdów osobowych

1.19 Usługi utrzymania czystości

1.31. Usługi monitoringu obiektów

1.32 Administracja, konserwacja budynków

5.02 Usługi badania, monitorowania mediów i reklama

6.05 Usługi eksploatacji tłoczni -agregaty sprężające

6.06 Usługi eksploatacji tłoczni

9.07 Materiały elektryczne, akumulatory, kable

9.8.G Gazomierze

9.28 Taśmy izolacyjne i materiały izolacyjne

9.32 Tablice informacyjne, ostrzegawcze, bhp, drogowe

9.56 Zawory kulowe gazowe

9.6-CZR Części zamienne i zestawy naprawcze o reduktorów

9.08 Olej do agregatów sprężających gazu

9.81 Wkłady, uszczelki i części zamienne do filtrów gazu


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.