Projekt rurociągów do przesyłu solanki relacji PMG Damasławek - Inowrocław

O INWESTYCJI

Rurociągi do przesyłu solanki relacji PMG Damasławek - Inowrocław stanowią element programu budowy Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek na terenie gmin Janowiec Wielkopolski oraz Żnin w województwie kujawsko-pomorskim. Trasa rurociągów przesyłowych solankowych zostanie zaprojektowana przez tereny gmin: Żnin, Barcin, Dąbrowa, Pakość, Janikowo, Inowrocław. Budowa tych rurociągów jest niezbędna dla eksploatacji złoża soli na wysadzie Damasławek i późniejszej budowy podziemnego magazynu gazu. Rurociągi wykorzystywane będą na potrzeby przesyłania solanki z planowanego PMG Damasławek do Zakładów Chemicznych Janikosoda w Janikowie, Zakładów Chemicznych Soda Mątwy w Inowrocławiu oraz Kopalni Soli i PMRiP w Górze.

ELEMENTY PROGRAMU BUDOWY PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU DAMASŁAWEK:

 • SITE - Zakład gazowniczy wraz z infrastrukturą magazynową i kawernami
 • Gazociąg relacji PMG Damasławek – Mogilno wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Rurociąg przesyłowy wody Czyżkówko – PMG Damasławek
 • Rurociągi do przesyłu solanki relacji PMG Damasławek – Zakłady Chemiczne Janikosoda w Janikowie – Zakłady Chemiczne Soda Mątwy w Inowrocławiu – Kopalnia Soli oraz PMRiP w Górze

PODSTAWA PRAWNA

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 poz. 1836 z późn. zm.) – tzw. „specustawa gazowa”.

HARMONOGRAM INWESTYCJI 

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 2022 – 2023 r.
 • Decyzja lokalizacyjna – 2022 – 2023 r.
 • Pozwolenie na budowę – 2023 – 2024 r.

DANE TECHNICZNE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU SOLANKI

 • Dwa rurociągi relacji Damasławek-Janikowo każdy o średnicy 500 mm
 • Rurociąg relacji Janikowo-Góra o średnicy 500 mm
 • Rurociąg łącznik do Inowrocławia o średnicy 450 mm
 • Ciśnienie robocze 6,3 MPa
 • Długość około 64 km
 • Strefa kontrolowana rurociągu - 14 m (po 7 m na każdą stronę od osi rurociągu)
 • Posadowienie ok. 2,5 m p.p.t.

KORZYŚCI

 • Dzięki powstaniu nowej infrastruktury magazynowej, w tym rurociągów do przesyłu solanki PMG Damasławek - Inowrocław, możliwym będzie magazynowanie gazu w okresach niskiego popytu na gaz (latem) i wykorzystanie go w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania np. zimą. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzrostu konkurencyjności rynku gazu.
 • Powstanie magazynu gazu, tym rurociągów do przesyłu solanki PMG Damasławek -Inowrocław wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości życia mieszkańców dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych o wyższej emisyjności paliwem gazowym.
 • Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek oraz rurociągów do przesyłu solanki przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 • GAZ-SYSTEM będzie corocznie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka rurociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Środki te zasilą budżety gmin i będą wykorzystywane na potrzeby lokalnej społeczności np. na rozwój lokalnej infrastruktury.

ODSZKODOWANIA

Każdy właściciel nieruchomości, przez które będzie realizowana inwestycja otrzyma odszkodowanie. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 poz. 1836 z późn. zm.), na podstawie, której powstaje ta inwestycja, organem uprawnionym do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań jest wojewoda kujawsko-pomorski. Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania przez wojewodę, będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

KONTAKT

+48 58 744 54 84

komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Komunikaty dla interesariuszy, właścicieli nieruchomości

15.11.2021 r. Konsultacje społeczne w związku z planowaną budową rurociągów do przesyłu solanki

28.10.2021 r. Konsultacje społeczne programu PMG Damasławek

 

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.