Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Dla pozytywnie lokalnych

Czym jest Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych?

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy poszczególnych regionów będą mogli zdobyć środki finansowe na realizację swoich pomysłów, projektów i inicjatyw.

Głównym celem Funduszu jest wsparcie społeczności lokalnych w miejscach, gdzie realizowane są kluczowe inwestycje GAZ-SYSTEM.

Jaką pomoc oferuje Fundusz?

Gdzie będzie działał Fundusz?

Fundusz skierowany jest do społeczności lokalnych w gminach: Komańcza, Deszczno, Lwówek i w mieście Kędzierzyn-Koźle. W tych lokalizacjach skupionych jest wiele kluczowych inwestycji GAZ-SYSTEM ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. W każdej z gmin Fundusz może wesprzeć 7 wniosków, przy czym maksymalna kwota dla jednego projektu wynosi 10 000 zł.

 

 

Jakich dziedzin mogą dotyczyć składane wnioski?

 

Kto może składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na wskazany projekt?

Wnioski o przyznanie grantu z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych mogą składać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przedmiot działalności wpisuje się w co najmniej jedną z powyższych dziedzin, a miejscem prowadzenia działalności jest jedna z w gmin: Komańcza, Deszczno, Lwówek lub miasto Kędzierzyn-Koźle.

 

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane od 1.06.2019 r. do 15.07.2019 r.
Powinny być złożone w formie pisemnej, w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych”.

 

Wnioski z obszaru gmin Deszczno i Lwówek można składać na adres:

GAZ-SYSTEM
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań

Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej i osobą, z którą można się kontaktować w sprawach Funduszu jest:

Monika Makowska
tel. 61 854 45 02
e-mail: monika.makowska@gaz-system.pl

Wnioski z obszaru gminy Komańcza można składać na adres:

GAZ-SYSTEM
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16A
33-100 Tarnów

Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej i osobą, z którą można się kontaktować w sprawach Funduszu jest:

Katarzyna Noskowicz
tel. 14 622 53 39
e-mail: katarzyna.noskowicz@gaz-system.pl 

Wnioski z obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle można składać na adres:

GAZ-SYSTEM
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany

Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej i osobą, z którą można się kontaktować w sprawach Funduszu jest:

Aleksandra Ciwis-Dronszczyk
tel. 32 439 26 33
e-mail: aleksandra.dronszczyk@gaz-system.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć w: 

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1.

Kiedy zostaną wypłacone granty i na kiedy należy planować realizację projektu w wypadku wyboru go do finansowania? 

Odpowiedź

Harmonogram Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych zakłada przekazanie środków finansowych na początku IV kwartału 2019 r. Realizacja projektów zaplanowana jest na listopad i grudzień 2019 r. natomiast sprawozdawczość na I kwartał 2020 r.

Pytanie 2.

Chcielibyśmy startować w konkursie w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych  GAZ-SYSTEM S.A. Jako Stowarzyszenie nie  możemy jeszcze pochwalić się naszymi osiągnięciami, ponieważ Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w grudniu ubiegłego roku, natomiast członkowie zarządu mają bogaty dorobek w organizacji różnych imprez. Proszę o informację, czy możemy opisać nasze dotychczasowe osiągnięcia oraz czy zostanie to wzięte pod uwagę?

Odpowiedź

We wzorze wniosku znajduje się rubryka „Dodatkowe dokumenty”, w której można opisać dotychczasowe doświadczenie. Jednak warto przypomnieć, że zgodnie z pkt. 2 rozdz. III „Procedury składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A” Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny projektów przedstawionych we Wnioskach, analizując następujące aspekty:

  • zgodność z założeniami Funduszu (tj. w jakim stopniu projekt wskazany we Wniosku zawiera się w Dziedzinach oraz przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej};
  • użyteczność projektu (tj. czy projekt jest obliczony na efekt długofalowy czy też jest to inicjatywa jednorazowa);
  • zasięg i grupa docelowa (ile osób ma szansę skorzystać/wziąć udział);
  • unikalność projektu (tj. czy projekt jest wyjątkowy pod jakimś względem);
  • udział mieszkańców z terenu prowadzonej/planowanej/posiadanej przez GAZ-SYSTEM inwestycji punktowej w Obszarze;
  • możliwość finansowania z innych źródeł.

Pytanie 3.

Czy Koło Gospodyń Wiejskich (grupa nieformalna, która nie posiada osobowości prawnej) może składać wniosek? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Odpowiedź

Koło Gospodyń Wiejskich, które nie posiada osobowości prawnej, a jest jednostką organizacyjną, może złożyć wniosek o udzielenie pomocy w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, jeśli spełni następujące warunki:

  • jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 poz.210) i jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • jego przedmiotem działalności jest działalność obejmująca co najmniej jedną z dziedzin określonych w „Regulaminie Organizacyjnym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A”.
  • miejscem prowadzenia działalności jest obszar w rozumieniu „Procedury składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A”.

Pytanie 4.

Czy zespół estradowy nie posiadający osobowości prawnej oraz nie prowadzący działalności gospodarczej, może wnioskować o przyznanie grantu? Zespół nie ma statutu stowarzyszenia ani żadnego innego.

Odpowiedź

Zespół estradowy nie posiadający osobowości prawnej ani nie będący jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną nie może być ani wnioskodawcą ani beneficjentem pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Pytanie 5.

Czy parafia może złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych?

Odpowiedź

Według przepisów prawa parafie są osobami prawnymi (art. 7 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 03.10. 2013  Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego - t.j. Dz.U. 2013, poz.1169) i w związku z tym mogą składać wnioski o przyznaje grantu z Funduszu w zakresie działalności obejmującej co najmniej jedną z Dziedzin określonych w „Regulaminie Organizacyjnym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A” i o ile miejscem prowadzenia działalności parafii jest Obszar w rozumieniu „Procedury składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A”.

Pytanie 6.

Proszę o informację czy szkoły mogą występować z wnioskami dot. Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych? Jeśli tak, to z czy umowa będzie zwierana bezpośrednio ze szkołą czy z jej organem prowadzącym?

Odpowiedź

Szkoły mogą wystąpić z wnioskiem i zawrzeć umowę o udzielenie pomocy w ramach Funduszu, przy czym z uwagi na brak zdolności prawnej takiej jednostki organizacyjnej, reprezentować ją będzie organ prowadzący (będący osobą prawną lub jednostką samorządu wyposażoną w osobowość prawną) lub dyrektor szkoły na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego mu przez organ prowadzący.

Pytanie 7.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 5 rozdz. I „Procedury składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A” świadczenie pomocy finansowej udzielanej przez GAZ-SYSTEM może zostać przyznane osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem osób fizycznych.

W związku z powyższym osoba fizyczna nie może złożyć wniosku o przyznanie grantu.

Pytanie 8.

Czy projekt może być realizowany w zakresie więcej niż jednej Dziedzinie np. kultura i bezpieczeństwo?

Odpowiedź

Projekt może być realizowany w więcej niż jednej Dziedzinie, które są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rozdziale 1 w punktach od 1.1. do 1.4.

Pytanie 9.

Czy są jakieś wymogi co do efektów i rezultatów: np.: liczba uczestników, liczba mediów które objęły wniosek patronatem, liczba odbiorców projektu?

Odpowiedź

We wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się rubryka, w której należy ująć min. informacje dot. szacowanej liczby uczestników/odbiorców projektu. Informacja ta jest jednym z aspektów branym pod uwagę przy ocenie wniosków dokonywanej przez Komisję Kwalifikacyjną. 

W rubryce „patronaty medialne” należy przedstawić informacje o patronatach potwierdzonych i planowanych.

Pytanie 10.

Czy należy złożyć, z adnotacją właściwych urzędów, zaświadczenia, że wynikające z charakteru działalności danej instytucji dokumenty nie są wymagane?

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 5.1 rozdziału II „Regulaminu Organizacyjnego Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A” Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do każdego składanego wniosku wszelkie dokumenty dotyczące ustawowej, statutowej lub umownej działalności Wnioskodawcy.

Zgodnie z pkt. 11 i 12 rozdz. II „Procedura składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” Sekretarz Funduszu w porozumieniu z Koordynatorem może zwolnić Wnioskodawcę od wymogu złożenia wymaganych dokumentów w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.  Zaświadczenia, o których mowa w zadanym pytaniu, mogą więc stanowić podstawę do udzielenia zgody przez Dyrektora Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu na zwolnienie z obowiązku składania dokumentów, o których mowa w pkt.5.1-5.5 rozdziału II wspomnianej Procedury.

Pytanie 11.

Czy numer konta musi być wydzielony tylko dla tego projektu czy może być to ogólny urzędowy?

Odpowiedź

Może to być ogólny nr konta urzędu.

Należy pamiętać, że w wypadku wyboru projektu do finansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie złożyć pisemne sprawozdanie, które będzie szczegółowo określało sposób wykorzystania przedmiotu darowizny. Do niego dołączone będą musiały być dokumentny (w szczególności: rachunki, faktury, umowy) wskazujące, że przedmiot darowizny został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku oraz umowie.

Pytanie 12.

Czy musimy zapewnić współfinansowanie projektu czy GAZ-SYSTEM daje 100% wsparcia?

Odpowiedź

10 tysięcy złotych to maksymalna kwota jaka może być przyznana dla pojedynczego wniosku. Projekty mogą być oszacowane na wyższą kwotę z założeniem wykorzystania środków własnych lub innego źródła finansowania.

Pytanie 13.

Czy istnieje potrzeba przesłania oświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP skoro w wydruku odpisu KRS (Rozdział II pkt. 5.2 Procedury) dane te są automatycznie w nim zawarte (oczywiście w przypadku organizacji posiadających te informacje w odpisie)?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z punktem 5.5 rozdziału II „Regulaminu Organizacyjnego Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A” Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do każdego składanego wniosku zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.

Zgodnie z pkt. 11 rozdz. II „Procedura składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu może zwolnić Wnioskodawcę od wymogu złożenia wymaganych dokumentów w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. 

W przypadku organizacji posiadających informacje nadaniu numeru REGON i NIP w odpisie KRS, odpis może stanowić podstawę do udzielenia zgody przez Dyrektora Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu na zwolnienie z obowiązku składania dokumentów, o których mowa w pkt.5.5-5.5 rozdziału II wspomnianej Procedury.


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.