Zamówienia

Portal Zakupowy to miejsce publikowania ogłoszeń o postępowaniach o udzielaniu zamówień publicznych i niepublicznych w GAZ-SYSTEM.

Na stronie www.gaz-system.pl, w zakładce Przetargi znajdują się:

Zapraszamy do zapoznania się z procesami przetargowymi:

Dla naszych dostawców uruchomiliśmy także zakładkę Strefa Dostawcy –  (dostępna ze strony głównej www.gaz-system.pl), w której znajdują się m.in.

GAZ-SYSTEM podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 

Ogłoszenie nr 1:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa krajowego i europejskiego regulującego działalność sektora energetycznego gazowego w ramach umowy ramowej, w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.”

Numer postępowania: NP/2018/11/0871/PO

Termin składania ofert: 3 grudnia 2017 godz. 12:00

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa krajowego i europejskiego regulującego działalność sektora energetycznego gazowego w ramach umowy ramowej.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduję się we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Kryteria oceny oferty: Cena 100 %

Osoba do kontaktu: Jan Wielowieyski – jan.wielowieyski@gaz-system.pl

 

 

12334
03.02.2015 15:01
26.11.2018 18:43

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.