Status prawny

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką akcyjną  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264771.
GAZ-SYSTEM S.A. działa w szczególności w oparciu o przepisy:

  1. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1526 z późn.zm.) - ustawa z dnia 15 września 2000 roku.
  2. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
  3. Prawa energetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.)  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku.
  4. Ustawy o rachunkowości  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) - ustawa z dnia 29 września 1994 roku.
  5. Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.) - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

Koncesja na przesyłanie paliw gazowych

30 czerwca 2004 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił poprzednikowi prawnemu Spółki (PGNiG-Przesył sp. z o.o.) koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r. przedłużył Spółce koncesję na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. określając ją jako koncesję na przesyłanie paliw gazowych. W dniu 6 grudnia 2018 r. Prezes URE wydał decyzję o przedłużeniu koncesji GAZ-SYSTEM na przesyłanie paliw gazowych do 6 grudnia 2068 roku.

Decyzja o wyznaczeniu Operatora Systemu Przesyłowego

23 czerwca 2006 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której poprzednik prawny Spółki (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM sp. z o.o.) uzyskał status Operatora Systemu Przesyłowego. 18 grudnia 2006 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydłużył okres obowiązywania statusu operatora systemu przesyłowego do 1 lipca 2014 roku, a następnie - decyzją z 13 października 2010 roku - wydłużył ten okres do 31 grudnia 2030 roku. W dniu 6 grudnia 2018 r. została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja o wydłużeniu okresu wyznaczenia GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski do 6 grudnia 2068 roku.

Decyzja o wyznaczeniu operatora  systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia.

17 listopada 2010 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie wyznaczenia spółki GAZ-SYSTEM S.A. operatorem  systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia do 31 grudnia 2025 roku.
Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu spółki na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Certyfikaty niezależności

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał GAZ-SYSTEM S.A. dwa certyfikaty niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego.

22 września 2014 r. w wyniku prowadzonego postępowania sprawdzającego, po analizie zgromadzonych materiałów oraz po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. certyfikat spełnienia kryteriów niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na sieciach własnych.
Decyzja w sprawie przyznania certyfikatu niezależności

19 maja 2015 r.  GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał certyfikat niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, który stanowi własność spółki System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. Operatorstwo na Systemie Gazociągów Tranzytowych jest wykonywane przez GAZ-SYSTEM S.A. według wytycznych dyrektywy  2009/73/WE w modelu ISO (Independent System Operator), czyli modelu niezależnego operatora systemu

Więcej o decyzji w sprawie przyznania certyfikatu niezależności

Koncesja na skraplanie i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego
11 maja 2016 r. Prezes URE udzielił spółce Polskie LNG S.A. koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu. Tego samego dnia Polskie LNG S.A. została także wyznaczona przez Prezesa URE na operatora Terminalu LNG. Zarówno koncesja, jak i okres wyznaczenia na operatora został ustalony do 31 grudnia 2030 roku.
W dniu 31 marca 2021 r. nastąpiło połączenie spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (jako spółka przejmująca) ze spółką Polskie LNG S.A. (jako spółka przejmowana) (połączenie przez przejęcie - w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH). Konsekwentnie, na GAZ-SYSTEM, jako spółkę przejmującą, przeszły w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej.
10 czerwca 2021 r. Prezes URE zmienił: koncesję na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu oraz decyzję o wyznaczeniu operatora Terminalu LNG – poprzez oznaczenie jako adresata ww. decyzji – spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

 

10121
03.02.2015 11:45
12.10.2021 14:01

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.