Status prawny

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką akcyjną  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264771.

GAZ-SYSTEM S.A. działa w szczególności w oparciu o przepisy:

  1. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1030 z póź.zm.) - ustawa z dnia 15 września 2000 roku.
  2. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) - ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku.
  3. Prawa energetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku.
  4. Ustawy o rachunkowości  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) - ustawa z dnia 29 września 1994 roku.
  5. Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.. Nr 182 poz. 1228) - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję gazu

30 czerwca 2004 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił spółce koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r. przedłużył spółce koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030 r. W dniu 6 grudnia 2018 r. Prezes URE wydał decyzję o przedłużeniu koncesji GAZ-SYSTEM na przesył paliw gazowych do 6 grudnia 2068 roku.

Decyzja o wyznaczeniu Operatora Systemu Przesyłowego

1 lipca 2005 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której spółka uzyskała status Operatora Systemu Przesyłowego na okres jednego roku. 18 grudnia 2006 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydłużył okres obowiązywania statusu operatora systemu przesyłowego do 1 lipca 2014 roku, a następnie - decyzją z 13 października 2010 roku - wydłużył ten okres do 31 grudnia 2030 roku. W dniu 6 grudnia 2018 r. została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja o wydłużeniu okresu wyznaczenia GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski do 6 grudnia 2068 roku.

Decyzja o wyznaczeniu operatora  systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia.

17 listopada 2010 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie wyznaczenia spółki GAZ-SYSTEM S.A. operatorem  systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia do 31 grudnia 2025 roku.
Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu spółki na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Certyfikaty niezależności

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał GAZ-SYSTEM S.A. dwa certyfikaty niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego.

22 września 2014 r. w wyniku prowadzonego postępowania sprawdzającego, po analizie zgromadzonych materiałów oraz po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. certyfikat spełnienia kryteriów niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na sieciach własnych.

Decyzja w sprawie przyznania certyfikatu niezależności

19 maja 2015 r.  GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał certyfikat niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, który stanowi własność spółki EuRoPol GAZ s.a. Operatorstwo na Systemie Gazociągów Tranzytowych jest wykonywane przez GAZ-SYSTEM S.A. według wytycznych dyrektywy  2009/73/WE w modelu ISO (Independent System Operator), czyli modelu niezależnego operatora systemu.

Więcej o decyzji w sprawie przyznania certyfikatu niezależności

9284
03.02.2015 11:45
20.12.2018 14:00

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.