Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:
(na podstawie Statutu - Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2021 r. , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  w dniu 31 marca 2021 r.)

 1. transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
 2. transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 3. transport drogowy towarów (PKD 49.41 .Z),
 4. transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
 5. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
 6. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 7. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 8. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 9. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 10. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 11. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z),
 12. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 13. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 14. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 15. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 16. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 17. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 18. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 19. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 20. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 21. telekomunikacja (PKD 61),
 22. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
 23. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
 24. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 25. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD68.20.Z),
 26. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 27. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 28. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 29. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 30. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 31. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 32. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
 33. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
 34. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z).
 35. górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z),
 36. wydobywanie soli (PKD 08.93.Z),
 37. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 38. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 39. przeładunek towarów (PDK 52.24),
 40. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 41. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

Spółka prowadzi działalność zgodnie z zasadami niezależności dotyczącej operatorów systemu przesyłowego.

Zobacz statut Spółki

8752
03.02.2015 11:13
08.06.2021 13:03

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.