Organy spółki i ich kompetencje

Organami GAZ-SYSTEM są:

 • zarząd spółki,
 • rada nadzorcza,
 • walne zgromadzenie.

Zarząd spółki

Zarząd spółki składa się z 1 do 4 członków, w tym prezesa i wiceprezesa zarządu. Członków zarządu na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, powołuje rada nadzorcza lub walne zgromadzenie.

Zarząd określa cele i wytyczne funkcjonowania spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, a także dba o efektywność i przejrzystość zarządzania. W spółce powołany jest również dyrektor zarządzający, który nadzoruje pracę wybranych komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością operacyjną. Zarząd spółki działa na podstawie regulaminu zarządu zatwierdzonego przez radę nadzorczą. Dokument zawiera m.in. zapisy dotyczące konfliktu interesów, jakie mogą się pojawić w pracy członków zarządu.

Skład osobowy Zarządu spółki:

Wszyscy członkowie zarządu wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki przy ul. Mszczonowskiej 4, 02 – 337 Warszawa.

Kompetencje zarządu spółki zostały zapisane w Statucie Spółki (V. ORGANY SPÓŁKI; A. ZARZĄD SPÓŁKI). 

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z 3 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie, w tym jednego członka wybranego spośród pracowników spółki (w trybie określonym w §27 Statutu spółki). Członków rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej aspektach.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Aktualny skład Rady Nadzorczej :.           

 1. Andrzej Maria Herman - przewodniczący
 2. Wojciech Arkuszewski - wiceprzewodniczący
 3. Paweł Pikus - sekretarz
 4. Dariusz Kocuń - członek
 5. Krzysztof Ogonowski - członek
 6. Adam Piotrowski – członek
 7. Izabella Łyś-Gorzkowska– członek

  Walne Zgromadzenie

  Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje corocznie zarząd spółki, w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego (trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia). Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie rady nadzorczej lub na pisemne żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

  Kompetencje walnego zgromadzenia reguluje Statut (V. ORGANY SPÓŁKI; C. WALNE ZGROMADZENIE).

  13227
  03.02.2015 11:56
  29.04.2021 16:03

  Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.