Majątek

Tytuł

Stan na 31.12.2018 r.
(w mln zł)
Stan na 31.12.2019 r.
(w mln zł)

Aktywa trwałe

10 791

12 564

Aktywa obrotowe

1 906

1 427

Aktywa razem

12 697

13 991

Kapitał własny

7 260

7 683

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 437

6 308

Pasywa razem

12 697

13 991Dane na podstawie Zintegrowanego Raportu Rocznego GAZ-SYSTEM 2019

 

 

9047
03.02.2015 14:34
21.04.2021 09:48

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.