Majątek

Tytuł

Stan na 31.12.2014 r.
(w mln zł)
Stan na 31.12.2015 r.
(w mln zł)

Aktywa trwałe

8 098

8 927

Aktywa obrotowe

1 904

1 727

Aktywa razem

10 002

10 654

Kapitał własny

5 614

6 011

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 388

4 643

Pasywa razem

10 002

10 654

 

Dane na podstawie Zintegrowanego Raportu Rocznego GAZ-SYSTEM 2015 

 

 

8445
03.02.2015 14:34
01.02.2017 10:26

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.