Informacje o spółce

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) powstał 16 kwietnia 2004 roku jako PGNiG – Przesył Sp. z o.o., w którym 100% udziałów zostało objęte przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG). PGNiG – Przesył Sp. z o.o przejął nadzór oraz odpowiedzialność za transport gazu ziemnego strategicznymi gazociągami w Polsce. 28 kwietnia 2005 roku PGNiG przekazał Skarbowi Państwa wszystkie udziały w  PGNiG – Przesył Sp. z o.o.

Wydzielenie działalności związanej z przesyłaniem gazu ziemnego wynikało z postanowień Dyrektywy Gazowej przyjętej w 2003 roku przez Radę i Parlament Europejski, która zobowiązywała przedsiębiorstwa gazownicze do rozdzielenia technicznego przesyłu gazu od obrotu i umożliwienia innym podmiotom korzystania z sieci przesyłowej na równych zasadach (zasada TPA – Third Party Access). W wyniku tego procesu PGNiG – Przesył Sp. z o.o. stał się jedną z pierwszych firm europejskich zapewniającą, zgodnie z europejskimi dyrektywami, rzeczywistą niezależność w obszarze przesyłu.

8 czerwca 2005 roku Zgromadzenie Wspólników zadecydowało o zmianie firmy spółki z PGNiG – Przesył Sp. z o.o. na Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. , a 18 września 2006 roku dokonało przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, do czego zobowiązuje art. 9k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j.: 2012, poz.1059 z póź.zm.).

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków spółki należy:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu,
  • realizacja innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j.: 2012, poz.1059 z póź.zm.)  i z przepisów wykonawczych do ww. ustawy.).
  • w ramach realizowanych inwestycji uwzględnianie kierunków rozwoju sektora gazowego zdefiniowanych w krajowych dokumentach strategicznych

Od grudnia 2008 roku GAZ-SYSTEM S.A. była właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG (LNG,  z ang. Liquefied Natural Gas).

21 października 2020 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz POLSKIE LNG S.A. podpisały porozumienie w sprawie planu połączenia spółek. W następstwie tej decyzji, 31 marca 2021 r., połączenie stało się faktem i od tego momentu GAZ SYSTEM objął w zarządzanie zarówno sieć przesyłową gazu ziemnego, jak również Terminal LNG w Świnoujściu.

Zobacz Statut Spółki

Nazwa firmy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna
Adres i siedziba: 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4
Telefon: +48 22 220 18 00
Faks: +48 22 220 16 06
e-mail: pr@gaz-system.pl
Strona www: www.gaz-system.pl
Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 527-243-20-41
Wysokość kapitału zakładowego: 3 771 990 842 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego:   3 771 990 842 PLN
Regon: 015716698

15438
03.02.2015 10:58
15.07.2021 09:14

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.