Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem

Nasi pracownicy to nasza największa wartość i kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM i dołącz do nas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Bieżące rekrutacje

SPECJALISTA W DZIALE INWESTYCJI I REMONTÓW / UMOWA NA CZAS OKREŚLONY 36 MIESIĘCY (Gdańsk)

Oferta ważna do dnia: 30.10.2020

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poszukuje obecnie osoby
do Oddziału w Gdańsku na stanowisko

Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów
(umowa na czas określony 36 miesięcy)

Nr ref. 115/G/2020


DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

Nadzorowanie/przygotowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym między innymi:

 • prowadzenie nadzoru nad powierzonym zadaniem inwestycyjnym
 • weryfikacja zgodności prowadzenia inwestycji przez WDP, WRB i WNI z umową
 • monitorowanie i uczestniczenie w pozyskiwaniu niezbędnych decyzji formalno-prawnych wymaganych w ramach projektu
 • weryfikacja i uzgadnianie dokumentacji projektowej i wykonawczej – na wszystkich etapach realizacji projektu
 • weryfikacja merytoryczna opracowań, kart zmian sporządzonych przez NA
 • nadzorowanie nad zgodnym z umową dokumentowaniem zmian do dokumentacji projektowej przez nadzór autorski (NA) w tym: dokonania wpisów w dzienniku budowy, wprowadzania zmian do dokumentacji, sporządzania stosownych protokołów i notatek służbowych
 • prowadzenie wykazu zmian do dokumentacji projektowej (kart zmian)
 • weryfikacja raportów przekazywanych przez wykonawców dokumentacji projektowej (WDP)
 • weryfikacja raportów przekazywanych przez wykonawców robót budowlanych (WRB)
 • weryfikacja raportów przekazywanych przez wykonawców nadzoru inwestorskiego (WNI)
 • weryfikacja wymaganej aktualizacji dokumentów kontraktowych WRB i WNI
 • weryfikacja wniosków materiałowych sporządzonych przez WRB
 • przygotowywanie wszelkich raportów wymaganych przez Gaz-System, związanych
  z prowadzoną inwestycją na etapie WDP, WRB
 • prowadzenie rejestru sporządzonych wniosków materiałowych oraz statusu ich zatwierdzeń
 • weryfikacja instrukcji technologicznych opracowywanych przez WRB, kontrola czasu weryfikacji przez WNI
 • prowadzenie bieżącego rejestru instrukcji i statusu zatwierdzeń
 • prowadzenie korespondencji w ramach przydzielonych obowiązków
 • katalogowanie wszelkich dokumentów wytworzonych w ramach realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi
 • doraźna kontrola na budowie postępu prac oraz wywiązywania się z obowiązków umownych WRB i WNI
 • udział w radach budowy i naradach roboczych z WNI i WRB
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji prowadzonych projektów i zadań
 • udział w pracach Zespołów Projektowych zgodnie z obowiązującą w Spółce metodyką zarządzania projektami
 • współpraca w organizacji i koordynacji pracy Zespołu Projektowego
 • rejestracja, archiwizacja i dystrybucja korespondencji oraz wszelkich dokumentów związanych z Projektem
 • sporządzanie sprawozdań z narad projektowych, inwestycyjnych, przygotowywanie wstępnych wersji raportów, pism, protokołów
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją harmonogramów
 • zapewnienie kompletnej i terminowej informacji o działaniach we wszystkich elementach Projektu
 • opracowanie umów, kontraktów, porozumień związanych z działalnością inwestycyjną
  i remontową oraz kontrola ich realizacji
 • współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia na wybór wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, inżyniera kontraktu – sporządzanie wniosków zakupowych wraz z załącznikami
 • udział w pracach Komisji przetargowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia wyższego technicznego z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa
  lub gazownictwa
 • minimum 2 letniego doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
  ogólnej znajomości procesu inwestycyjnego, Prawa budowlanego, praktycznej znajomości metodyk zarządzania projektami
 • doświadczenia w pracy w zespołach projektowych
 • umiejętności obsługo pakietu MS Office
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • komunikatywności
 • zdolności do szybkiej adaptacji
 • umiejętności pracy w zespole
 • odpowiedzialności
 • dokładności
 • odporności na stres
 • gotowości do wyjazdów służbowych

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • minimum roczne doświadczenie w zakresie nadzoru kontraktowego wielobranżowego projektu inwestycyjnego, nadzorowanie umów w zakresie WRB, WNA, WNI, dostaw inwestorskich.
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Warunków Kontraktowych FIDIC
  i powiązanych aktów prawnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, Prawa ochrony środowiska
 • znajomość środowiska SAP ERP, MS Project
 • j. angielski - Certyfikat PET – B1 lub równoważny (poziom średnio zaawansowany)

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU ZYSKASZ

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim i europejskim
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych
 • dofinansowanie do wypoczynku 
   

Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk ul. Wałowa 47

Oferty prosimy nadsyłać do: 30 października 2020 r.

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Zapytania w sprawie procesów rekrutacyjnych prosimy kierować na następujący adres: rekrutacja@gaz-system.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej Spółce. Dane, które zbieramy o kandydacie są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz oceny kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Informujemy, iż oczekujemy przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa i niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie mają Państwo uprawnienia?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Państwa prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Państwa?

Nie profilujemy Państwa w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.
Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.