Zakończone procedury

24 kwietnia 2015 r. zostały zakończone konsultacje społeczne planowanego do wdrożenia mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących  Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zgodnie z regulacjami zawartymi BAL NC).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprosił wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach dokumentu dotyczącego wdrożenia mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A.

Uwagi należało zgłosić do dnia 24 kwietnia 2015 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail: instrukcja@gaz-system.pl


W konsultacjach społecznych  mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących  Operatora, swoje uwagi zgłosiło 5 podmiotów.

Odpowiedzi na uwagi Uczestników Systemu znajdują się tutaj

Obecnie  dokument dotyczący mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących  Operatora podlega ostatecznym uzgodnieniom z Urzędem Regulacji Energetyki.


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.