Pytania i odpowiedzi

 • U kogo mogę kupić paliwo gazowe?

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest podmiotem świadczącym usługę przesyłania paliwa gazowego, nie zajmuje się realizacją dostaw paliwa gazowego. Sprzedażą paliwa gazowego zajmują się spółki obrotu gazem. Paliwo gazowe można również nabyć na giełdzie.

 • Jakie są koszty realizacji przyłączenia?

  Koszt realizacji przyłączenia jest uzależniony od zakresu prac. Szacunkowa kwota nakładów na realizacje inwestycji podawana jest w warunkach przyłączenia i w umowie o przyłączenie.

 • Czy mogę samodzielnie wykonać przyłącze?

  Do systemu przesyłowego gazowego zgodnie z Prawem energetycznym przyłącza odbiorców oraz odpowiada za realizacje przyłączenia Operator Systemu Przesyłowego gazowego. Fizyczne wykonanie przyłączenia może być wykonane pod nadzorem GAZ-SYSTEM S.A. i zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez GAZ-SYSTEM S.A.

 • Ile trwa realizacja przyłączenia?

  Realizacja inwestycji przyłączeniowej może trwać do 36 miesięcy lub dłużej. Termin realizacji inwestycji uzależniony jest od zakresu prac, które muszą być zrealizowane w celu przyłączenia Klienta. W przypadku inwestycji przyłączeniowej uwzględniającej zapisy punktu 5.1.5 IRiESP realizacja może trwać do 60 miesięcy.

 • Czy istnieje możliwość realizacji inwestycji przyłączeniowej poprzez inwestorstwo zastępcze?

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest jedynym inwestorem realizującym inwestycje przyłączeniowe.

 • Jaka jest opłata za przyłączenie?

  Klienci końcowi (grupa A) wnoszą opłatę przyłączeniową w wysokości 25% szacunkowych nakładów na realizację inwestycji przyłączeniowej. 

  Klienci zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją, przyłączający źródło lub magazyn gazu (grupa C) wnoszą opłatę przyłączeniowa w wysokości 100% szacunkowych nakładów na realizację inwestycji przyłączeniowej.

 • Kiedy mam zawrzeć umowę przesyłową?

  Umowę przesyłową "ramową" Podmiot przyłączany może zawrzeć w każdym momencie od chwili zawarcia umowy o przyłączenie. Zawarcie umowy przesyłowej odbywa się online poprzez zarejestrowanie się i złożenie wniosku w Systemie Wymiany Informacji.

  Natomiast wniosek o Przydział Przepustowości przyłączany Podmiot składa po zakończeniu realizacji inwestycji po swojej stronie nie później niż na 7 dni przed zakończeniem realizacji umowy o przyłączenie.

  Cały proces zawierania umowy przesyłowej i składania wniosku o Przydział Przepustowości i Przydział Zdolności odnajdą Państwo w IRiESP w pkt. 6, 7 i 8.

 • Jak dostosować własny proces inwestycyjny do procesu przyłączeniowego lub odwrotnie?

  W zależności od zakresu inwestycji przyłączeniowej jak również inwestycji po stronie Klienta istotne jest aby Klient złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę maksymalny czas określania warunków przyłączenia oraz maksymalny czas negocjowania i zawierania umowy o przyłączenie.

  Bardzo istotnym faktem jest również termin realizacji inwestycji, który jest już  znany Klientowi w chwili otrzymania warunków przyłączenia. Kwestie determinujące termin realizacji inwestycji przyłączeniowej to głównie uzyskiwanie poszczególnych wymaganych Prawem decyzji administracyjnych.

  Determinantą terminu realizacji inwestycji zarówno GAZ-SYSTEM S.A. jak i Podmiotu przyłączanego może się stać również czas potrzebny na pozyskanie terenu pod inwestycję. Kluczową kwestią wówczas jest zsynchronizowanie harmonogramów realizacji inwestycji po obu stronach i systematyczna współpraca oraz wymiana informacji.

 • W jakim terminie są określane warunki przyłączenia?

  Warunki przyłączenia określane są w terminie 45 dni w przypadku odbiorcy końcowego (grupa A) w przypadku odbiorcy zajmującego się przesyłaniem, dystrybucją paliwa gazowego lup przyłączającym źródło lub magazyn (grupa C) w terminie do 60 dni.

 • Gdzie znajdę wzór wniosku?

  Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej można odnaleźć na stronie internetowej www.gaz-system.pl w zakładce "Strefa klienta/Złóż wniosek".

 • Kto powinien podpisać wniosek?

  Wniosek o określenie warunków przyłączenia podpisują osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z aktualnym KRS.

 • Jaki mam podać punkt wejścia do systemu przesyłowego?

  Aby wskazać punkt wejścia do systemu przesyłowego można skorzystać z mapy sytemu przesyłowego znajdującej się na stronie internetowej www.gaz-system.pl w zakładce "Strefa klienta"/Krajowy system przesyłowy". W przypadku trudności z określeniem punktu wejścia, opiekunowie klientów służą pomocą.

 • Gdzie będzie punkt wyjścia z systemu przesyłowego?

  Będzie to najbliższy istniejący punkt w stosunku do lokalizacji przyłączanego obiektu lub sieci lub nowy punkt przy gazociągu źródłowym. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w celu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury przesyłowej przyłącza odbiorców do istniejących punktów wyjścia z systemu przesyłowego lub na terenie bezpośrednio przyległym. Nowe punkty wyjścia powstają przy gazociągach źródłowych.

 • Jakie dodatkowe dokumenty muszę załączyć do wniosku o określenie warunków przyłączenia?

  Do wniosku o określenie warunków przyłączenia dla odbiorcy końcowego (grupa A) należy dołączyć:
  - plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego;
  - oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu lub nieruchomości w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje gazowe;
  - pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek;
  - odpis KRS;
  - klauzulę informacyjną.

  Do wniosku o określenie warunków przyłączenia dla odbiorcy zajmującego się przesyłaniem, dystrybucją paliwa gazowego, przyłączającym źródło lub magazyn (grupa C) należy dołączyć:
   - projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi urządzeniami, instalacjami lub sieciami;
  - analiza prognostyczna odbioru ilości paliwa gazowego w poszczególnych latach ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju, typu działalności i odbiorców;
  - odpis KRS;
  - klauzulę informacyjną.

 • Odbiorca końcowy - czy konieczne jest oświadczenie o posiadanym prawie do gruntu?

  Jeśli wniosek o określenie warunków przyłączenia składa odbiorca końcowy to niezbędnym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie o posiadanym prawie do gruntu.

 • Odbiorca zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją, przyłączający źródło lub magazyn gazu - czy wymagana jest koncesja na dystrybucję/obrót/magazynowanie/lub wydobycie eksploatację złoża?

  Jeśli wniosek o określenie warunków przyłączenia składa odbiorca zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją, przyłączający źródło lub magazyn gazu wymagane jest posiadanie koncesji na dystrybucję/obrót/magazynowanie/lub wydobycie eksploatację złoża lub jej promesy.

 • Czy mogę otrzymać informację/WP dla różnych wersji przyłączenia? Jak to zrobić? - Interesuje mnie jak uzyskać efekt przy najniższym koszcie.

  Można uzyskać takie informacje poprzez złożenie kilku alternatywnych wniosków o określenie warunków przyłączenia lub udzielenie informacji o możliwości przyłączenia. W przypadku odbiorcy końcowego niezbędne jest oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem.

 • Jak wypełnić tabele z mocami i odbiornikami we wniosku?

  W celu ułatwienia odbiorcom składającym wniosek o określenie warunków przyłączenia jego wypełnienie na stronie internetowej www.gaz-system.pl w zakładce "Strefa klienta/Złóż wniosek/wniosek o określenie warunków przyłączenia" zamieszczone są instrukcje wypełniania wniosku o określenie warunków przyłączenia. Można również zasięgnąć pomocy u opiekunów klientów przyłączanych do sieci przesyłowej, którzy pracują w Dziale Umów Przyłączeniowych w centrali spółki oraz w Oddziałach.

 • Co muszę wybudować po swojej stronie?

  Klient występujący z wnioskiem o przyłączenie do sieci przesyłowej jest zobowiązany po swojej stronie do budowy sieci gazowej dla realizacji celu przyłączenia. Zalecane jest też stosowanie przez przyłączany Podmiot układu regulacji/redukcji ciśnienia gazu oraz urządzeń zabezpieczających przed jego nadmiernym wzrostem.

 • Czy mogę przysłać wniosek w wersji roboczej do sprawdzenia przed jego złożeniem?

  Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia przed jego złożeniem odbiorca może skonsultować z opiekunem klienta pracującym w Dziale Umów Przyłączeniowych lub we właściwym Oddziale.

 • Czy wydane warunki przyłączenia mogą być aneksowane?

  Warunki przyłączenia nie są aneksowane, zmiany warunków przyłączenia mogą być dokonywane poprzez zapisy w umowie o przyłączenie, wówczas w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w warunkach przyłączenia a postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w umowie.

 • Ile czasu są ważne warunki przyłączenia ?

  Na podstawie określonych warunków przyłączenia umowę o przyłączenie można zawrzeć w terminie do dwóch lat (IRiESP).

 • Jakie warunki muszę spełnić, żebym mógł odbierać gaz?

  Termin rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego jest uzależniony od:
  - zawarcia umowy o przyłączenie pomiędzy Klientem a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
  - realizacji swojej sieci zgodnie z postanowieniami warunków przyłączenia,
  - zawarcia umowy przesyłowej i złożenia wniosku o przydział przepustowości po zakończeniu realizacji umowy o przyłączenie,

  W przypadku wydania odmowy o określenie warunków przyłączenia ze względu na brak technicznych możliwości przyłączenia do systemu przesyłowego lub brak warunków ekonomicznych, nie będzie świadczona usługa przesyłania paliwa gazowego.

 • Ile kosztuje złożenie wniosku?

  Nie są pobierane żadne opłaty za złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oraz wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej.

 • Do czego zobowiązują Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wydane warunki przyłączenia ?

  Warunki nie stanowią dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązania do zawarcia umowy o przyłączenie w sytuacji, gdy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zawarłby inną umowę uniemożliwiającą realizację wydanych warunków przyłączenia.

  Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi natomiast podstawę do rozpoczęcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prac projektowych i budowlanych.

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.

 • Jak długo trwają negocjacje i jaka jest procedura zawierania umowy o przyłączenie?

  GAZ-SYSTEM do 27 dni od wydania warunków przyłączenia przesyła projekt umowy o przyłączenie. Do 24 miesięcy mogą trwać jej negocjacje. Po jej jednostronnym podpisaniu przez Klienta umowa jest niezwłocznie podpisywana przez przedstawicieli GAZ-SYSTEM.

  W zależności od wartości umowy o przyłączenie wymagane jest uzyskanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poszczególnych zgód korporacyjnych, tj.:
  - zgoda Zarządu - do tygodnia
  - zgoda Rady Nadzorczej - do miesiąca
  - zgoda Walnego Zgromadzenia - do miesiąca.

 • Jakie załączniki są konieczne do umowy o przyłączenie?

  Załącznikami do umowy o przyłączenie są:
  - warunki przyłączenia,
  - odpis KRS Podmiotu,
  - odpis KRS GAZ-SYSTEM S.A.
  - harmonogram Przyłączenia,
  - harmonogram realizacji inwestycji po stronie Podmiotu,
  - oryginał zabezpieczenia finansowego.

 • Czy po podpisaniu umowy o przyłączenie można ją modyfikować?

  Każda umowa o przyłączenie po jej zawarciu może być aneksowana.

 • Ile jest ważna umowa o przyłączenie?

  Termin ważności umowy o przyłączenie upływa z dniem zakończenia realizacji inwestycji przyłączeniowej oraz ostatecznym jej rozliczeniem.

 • Jakie są koszty rozwiązania umowy o przyłączenie?

  Umowa o przyłączenie rozwiązywana jest na mocy porozumienia stron, wówczas Podmiot  ponosi 100% rzeczywiście poniesionych  przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nakładów na realizację przyłączenia do dnia podjęcia decyzji przez Podmiot o rozwiązaniu umowy o przyłączenie.

 • Jaka jest możliwość zmiany formy zabezpieczenia finansowego dla umowy o przyłączenie?

  Jeżeli Strony umowy o przyłączenie wspólnie uzgodnią nową formę zabezpieczenia finansowego, wówczas zmiana zabezpieczenia następuje po zawarciu aneksu do umowy, który będzie zmieniał formę zabezpieczenia.

 • Czy mogą być inne zabezpieczenia niż we wzorze umowy o przyłączenie?

  Formy zabezpieczeń finansowych, inne niż zawarte we wzorze umowy o przyłączenie, prezentowane są klientom na piśmie w momencie przekazywania wzoru umowy o przyłączenie. Wszystkie warianty zabezpieczeń finansowych są zgodne z przyjętymi założeniami do Regulaminu Zabezpieczeń Finansowych stosowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w umowach o przyłączenie i umowach przesyłowych.


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.