Rejestracja do newslettera o inwestycjach GAZ-SYSTEM

 

Podaj nazwę redakcji:

Podaj e-mail:

Potwierdź oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy informacji w formie Newslettera oraz akceptuję jego treść.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 (dalej „GAZ-SYSTEM S.A.”, „Spółka”).

2. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@gaz-system.pl.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy w zakresie usługi wysyłki „Newslettera” na adres poczty elektronicznej usługobiorcy świadczonej przez GAZ-SYSTEM S.A., której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem ww. umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem Umowy, a w szczególności w celu identyfikacji usługobiorcy dla potrzeb realizacji usługi jaką jest przesyłanie przez GAZ-SYSTEM S.A. informacji o działalności Spółki w formie „Newslettera” na adres Pani/Pana poczty elektronicznej.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A., lub osoby działające na zlecenie Spółki, w jej interesie lub z jej umocowania bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Spółką, które ze względu na wykonywane obowiązki służbowe posiadają odpowiednie uprawnienia dostępu do systemu (wykonywane obowiązki uzasadniają konieczność dostępu do usług systemu i chronionych informacji),

b) dostawcy usług IT dla GAZ-SYSTEM S.A., jako Podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnych umów o powierzeniu (w celach technicznych, związanych z dostawą usług teleinformatycznych), w celu umożliwienia realizacji przez GAZ-SYSTEM S.A. wysyłki „Newslettera” poprzez system teleinformatyczny.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,

b. sprostowania danych, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,

c. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych – w przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

d. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania – odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

e. przenoszenia danych,

f. wniesienia skargi na GAZ-SYSTEM S.A. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Pani/Pana z usługi zgodnie z „Regulaminem świadczenia przez GAZ-SYSTEM S.A usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy informacji w formie „Newslettera”.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną tj. otrzymywania od GAZ-SYSTEM S.A. „Newsletterów”.

10. Nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu RODO.

Informacja dla użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach usług świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A.:

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy informacji w formie Newslettera

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych usługobiorców korzystających z usługi Newsletter


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.