Systemy zarządzania

GAZ–SYSTEM jako jeden z liderów rynku europejskiego zajmujący się świadczeniem usług przesyłowych gazu ziemnego dąży zachowania jakości i bezpieczeństwa pracy, poszanowania środowiska naturalnego oraz zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Sprawne i efektywne zarządzanie tymi obszarami jest wpisane w strategię spółki. W GAZ-SYSTEM funkcjonują normy:

 • ISO/IEC 27001– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • ISO/IEC 22301– System Zarządzania Ciągłością Działania.

Obszary zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy są w spółce zarządzane przez autorskie rozwiązania systemowe oparte na dobrych praktykach, nowoczesnych rozwiązaniach, doświadczeniu i wiedzy eksperckiej pracowników spółki.

Podstawowymi celami wynikającymi ze strategii spółki są:   

 1. budowa pozycji spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu w proces integracji europejskiego rynku gazu,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zachowanie ciągłości świadczenia usług przesyłowych,
 3. podnoszenie efektywności operacyjnej i organizacyjnej spółki.

Cele te osiągamy poprzez:

 • ustanowienie struktury organizacyjnej określającej odpowiedzialności za zapewnienie niezakłóconego i bezpiecznego świadczenia usługi przesyłowej,
 • stosowanie przejrzystych zasad postępowania opisanych w regulaminach, procedurach i instrukcjach wspomaganych narzędziami teleinformatycznymi,
 • zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów zgodnie z parametrami ustalonymi z właścicielami procesów,
 • testowanie planów awaryjnych zapewniając ich aktualność i przydatność,
 • cykliczne prowadzenie analiz ryzyka oraz odniesienie wyników analizy ryzyka do udokumentowanych kryteriów jego akceptacji,
 • wdrażanie działań prewencyjnych pozwalających na minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia zakłócenia, czasu jego trwania lub wpływu na procesy krytyczne w spółce,
 • zintegrowanie krajowego systemu przesyłowego (KSP) z systemami europejskimi oraz zwiększenie jego funkcji tranzytowej w regionie,
 • rozwój infrastruktury gazowej oraz utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci systemu przesyłowego,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego,
 • opracowanie i wdrożenie ładu korporacyjnego i zgodności, skutkujące powiązaniem realizowanych działań ze strategią spółki.

DEKLARACJA ZARZĄDU
Mechanizmy ciągłego doskonalenia, jakie zostały wprowadzone do Systemu zarządzania, decydują o jego skuteczności, efektywności i będą wykorzystywane jako ważny element zarządzania spółką. Zarząd GAZ-SYSTEM zobowiązuje się do zapewnienia zasobów na realizację polityki i zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania założeń oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu zarządzania. 
Zarząd spółki
                                               


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.